Duurzame gronduitgifte

Inleiding

Brabants Bodem is een nieuw partnerschap tussen de maatschappij en agrarisch ondernemers in het Van Gogh NP. In het deelproject duurzame gronduitgifte streven we naar de samenwerking tussen provincie, gemeenten, natuurorganisaties als Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en natuurmonumenten bij het verpachten van gronden. Het is de bedoeling dit zo te doen dat de gronden duurzaam beheerd worden èn de pachters dit tegen gunstige condities kunnen doen. Dat draagt dan weer bij aan de kwaliteit van het landschap in Van Gogh NP.

 

Wat gaan we doen?

Vanuit Brabants Bodem delen we kennis en succesvolle aanpakken voor nieuwe voorwaarden in het pachtbeleid van grondeigenaren in het Van Gogh NP. Op basis daarvan werken we aan meer uniformiteit van de pachtvoorwaarden en een zo breed mogelijke toepassing van duurzame uitgifte. Ook onderzoeken we hoe dit tegen gunstige voorwaarden voor de pachters mogelijk te maken is. We volgen daarin de ontwikkelingen zoals de gebiedsgerichte aanpak stikstof, de aanpak verdroging en de actieve grondpolitiek van de Provincie Noord-Brabant om deze optimaal te benutten voor het behalen van de doelen van Brabants Bodem.

 

Waarom is dit interessant?

De gemeenten, waterschappen en terrein beherende organisaties (TBO’s) in het Van Gogh NP. willen ruimte creëren voor o.a. melkveehouders om hun bedrijfsvoering te kunnen extensiveren. Uniformiteit in pachtbeheer schept duidelijkheid voor ondernemers op de langere termijn, waardoor melkveehouders verder vooruit kunnen kijken in hun bedrijfsvoering.

 

Welk resultaat verwachten we?

Dit deelproject streeft naar een samenwerking van minimaal tien partijen die duurzame pachtvoorwaarden verbinden aan de uitgifte van hun gronden. Daarnaast wordt er een sterke koppeling gemaakt met het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Toegang tot pachtgrond tegen lagere kosten wordt dan een onderdeel van de beloningssystematiek.

 

Hoe ziet de planning eruit?

Dit project loopt gedurende de hele looptijd Brabants Bodem (2020-2023). Op 15 oktober 2020 wordt een webinar georganiseerd waarbij deelnemende partijen een ambitiestatement ondertekenen en kennis en ervaringen gedeeld worden.

 

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea Almasi – aalmasi@brabant.nl

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon