LIFE IP All4Biodiversity is een landelijk zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Brabants Bodem is een van de zeven regionale pilots die in Nederland zijn opgezet. 

All4Biodiversity: meer natuur

Het programma van All4Biodiversity bestaat uit onderzoeksprojecten en regionale pilots. Deze pilots rond één of meer Natura 2000 gebieden hebben tot doel de kwaliteit van natuur en landschap in de omgeving van die gebieden te versterken en zo bij te dragen aan het realiseren van de Natura 2000 doelen. In de pilots staat een gebiedsgerichte aanpak in nauwe samenwerking met partners centraal. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn. Provincies moeten er, samen met de rijksoverheid, voor zorgen dat het goed gaat met deze natuurgebieden. Activiteiten vanuit de directe omgeving hebben een nadelige invloed op veel Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. All4biodiversity wil via een gebiedsgerichte aanpak er aan bijdragen dat die negatieve impact verdwijnt.

Verdienmodellen

Voor All4Biodiversity is het belangrijk dat genomen maatregelen ook financieel gezien uit kunnen, zodat er voor boeren en andere ondernemers een goede toekomst blijft bestaan. Op dit punt sluiten Brabants Bodem en All4biodiversity goed op elkaar aan. Net als All4biodiversity zijn we op zoek naar nieuw verdienmodellen die een bijdrage leveren aan de versterking van ons landschap. 

Steden, zandverstuivingen, bosrijke natuurgebieden en landbouwgronden: je vindt het in het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP) allemaal vlak naast elkaar. Hier is Brabants Bodem gestart, het belangrijkste Van Gogh-project voor de agrarische sector. In Brabants Bodem werkt een groot aantal partners aan economisch perspectief met nieuwe verdienmodellen voor duurzame landbouw. Boeren werken aan een plus voor bodem, biodiversiteit en landschap, en ontvangen daarvoor een plus in hun inkomsten vanuit partners in het gebied. Produceren in en voor Van Gogh NP loont daarmee, voor het landschap en een goedbelegde boterham. Belangrijkste knelpunten waar we binnen Brabants Bodem aan werken zijn het versterken van een mooi, gezond en waardevol landschap, een beter inkomen voor de boer door het vergoeden van geleverde ecosysteemdiensten en meer binding tussen boer en burger.

In deze video leggen de partners van de pilot in het Van Gogh Nationaal Park uit hoe ze werken aan biodiversiteitsherstel en hoe ze samenwerken met lokale partijen in het gebied.

Delen van kennis en ervaring

Zeven pilots verspreid over Nederland gaan de gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen die zij kunnen nemen om de natuurwaarden rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Brabants Bodem is een van de zeven pilots, omdat de doelstellingen van Brabants Bodem perfect aansluiten bij de doelstellingen die men met het programma All4Biodiversity wil bereiken. We kunnen op deze manier kennis en ervaringen delen en leren van  de onderzoeksprojecten en de andere pilots in Nederland. De deelprojecten Biodiversiteitsmonitor en Agroforestry zijn onderdeel van All4biodiversity en deels gefinancierd met Europees geld. Ook inhoudelijk profiteren zij van de kennis in het programma. Omgekeerd is de kennis en ervaring van deze en andere deelprojecten van Brabants Bodem waardevol voor de andere pilots en de onderzoeksprojecten va All4biodiversity. Op deze manier is Brabants Bodem van een landelijke ‘familie’ van projecten die werken aan een rendabele landbouw die zijn omgeving verrijkt.

​Kijk voor meer informatie over het programma en de zeven pilots op www.all4biodiversity.nl