In Van Gogh Nationaal Park is de versterking van natuur, landschap en erfgoed heel belangrijk. We investeren in het realiseren van robuuste, verbonden en veerkrachtige natuurgebieden, aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen en klimaatrobuuste beekdalen. Zo versterken we de zichtbaarheid van het Brabantse bekenlandschap, de basis van Van Gogh Nationaal Park. 

Natuur en landschap

Bij de ontwikkeling van natuur en landschap gaat het ons om behoud, maar ook – en vooral – om de ontwikkeling van hoogkwalitatieve landschappen en natuurwaarden in combinatie met andere maatschappelijke opgaven. Klimaatadaptatie vraagt om ruimte voor water, een landschap dat weer meer als spons fungeert. Onze natuurgebieden en beeklandschappen kunnen dat bieden. Het voorkomen van hittestress vraagt om water en groen in de stad. Parken en groene wiggen kunnen dat leveren.

kwalitatieve ruimte

Bewoners, kenniswerkers en internationaal georiënteerde bedrijven zijn op zoek naar gezonde en aantrekkelijke landschappen en woonlocaties. Natuurgebieden en waardevolle agrarische cultuurlandschappen hebben dat te bieden. En ook de grondgebonden landbouw en bedrijven die willen investeren in natuurinclusieve landbouw hebben grond en ruimte nodig. 

Groen Dooraderd

Binnen de ontwikkellijn natuur, landschap en erfgoed van het Masterplan Van Gogh NP is de ambitie uitgesproken dat 10% van de oppervlakte van het agrarisch gebied dooraderd is met groene en blauwe (water) elementen. Dit staat bekend als ‘groenblauwe dooradering’. Met het project Groene Dooradering werken de partners in van Gogh NP samen om deze ambitie te realiseren die ook naadloos aansluit bij op de ambities van de Provincie en het Rijk richting 2050.

Lees meer

De versterking van de waarden van natuur en landschap biedt belangrijke kansen. Het is een motor voor gebiedsontwikkeling. Initiatieven als Landschapspark Pauwels, Markdal Duurzaam &Vitaal en de Groene Corridor bij Eindhoven laten zien dat het werkt. Als natuurontwikkeling via kavelruil gekoppeld wordt aan de versterking van de landbouwstructuur of aan klimaatadaptatie, dan komt gebiedsontwikkeling op gang.