Brabants Bodem

Een nieuw perspectief ontwikkelen voor agrarische ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van Van Gogh NP. Dat is de opdracht van het project Brabants Bodem. Dit project geeft invulling aan het doel van Van Gogh NP: samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. Agrarische productie is daarbij in evenwicht met het maatschappelijk belang, om dit te kunnen bereiken sluiten agrariërs en de maatschappij in het Van Gogh NPeen nieuw partnerschap. 

 

Voor ondernemers betekent dit dat ze het in hun verdiensten terugzien als zij zich onderscheiden door in hun bedrijfsvoering extra in te zetten biodiversiteit, bodem en landschap. Een plus voor Van Gogh NP is dan ook een plus voor het inkomen van de ondernemers.

De partners in Brabants Bodem hebben voor 2020-2022 een ambitieus programma opgesteld. Hierin  ontwikkelen we werkwijzen en instrumenten waarmee de ondernemers hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en die helpen om hun verdienmodel te verbeteren. Betere prijzen voor al dan niet nieuwe producten of (ecosysteem)diensten, nieuwe financieringsvormen, kostenbesparing etc. Dat doen we zodanig dat het de verbondenheid tussen agrariërs en de maatschappij op een hoger plan brengt.

​PARTNERS BRABANTS BODEM

 • Brabants Landschap

 • ZLTO

 • BMF

 • Provincie Noord-Brabant

 • Waterschap De Dommel

 • Ministerie van LNV

 • Rabobank

 • Brabant Water

 • Collectief Midden-Brabant

 • Gemeenten

 • Van Gogh Nationaal Park

Naast de inhoudelijke projecten (zie subnavigatie aan de bovenzijde deze pagina), zoeken we naar andere mogelijkheden die zorgen dat de agrarische ondernemer beloond wordt voor zijn inzet om te werken aan een betere bodem, meer biodiversiteit en de schoonheid van het landschap. Hiervoor zijn we in gesprek met consumenten en marktpartijen.

 

Om het nieuwe perspectief goed vorm te (kunnen) geven is het nodig dat alle overheden (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) goed en op een nieuwe manier samenwerken. Met elkaar en met de gebiedspartners. Om dit te ondersteunen ontvangt Brabants Bodem een financiële ondersteuning vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Binnen dat programma werken we samen met vergelijkbare projecten en programma’s elders in Nederland. We wisselen kennis, ideeën en ervaringen uit. We zoeken de samenwerking met de gemeenten in Van Gogh NP om te verkennen hoe zij kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en vitale leefomgeving en vice versa. In de komende Landschapstriënnale organiseren we een living lab rond het thema bodem.

Er gebeurt al heel veel in Brabant, daarom is het van belang aan te haken bij lopende gebiedsinitiatieven die er op diverse plaatsen in het Van Gogh NP zijn, zoals de Boeren van het dal van de Kleine Beerze of de Duinboeren. Zo geven we de brede maatschappelijke betrokkenheid de komende jaren verder vorm.

 

Het werkprogramma Brabants Bodem is nu ingericht voor de periode 2020-2022. In die periode willen we dusdanige stappen gezet hebben en een beweging op gang brengen dat Brabants Bodem doorrolt in de jaren daarna. Zo ontstaat er een blijvend nieuw perspectief voor agrarische ondernemers in een aantrekkelijk Van Gogh NP. Het levert inspiratie op voor ondernemers elders in Brabant en zo bijdragen aan een nieuw perspectief voor de hele Brabantse agrarische sector.

 

Contact:

Jan Buys (project manager) jbuys@brabant.nl

Jacomien den Boer (assistent project manager) jacomien.den.boer@zlto.nl

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo Social Icon