Maatschappelijke opgaves vragen grote instrumentenkoffer

Brabants Bodem is gevraagd kennis in te brengen over diensten voor maatschappelijke opgaven op gebied van verminderen stikstofdepositie, verbeteren kwaliteit oppervlakte- en grondwater, verbeteren bodemkwaliteit, versterken landschap en biodiversiteit en verminderen CO2. Het verzoek kwam vanuit de gebiedsgerichte aanpak GroenBlauw, een aanpak die onder meer belangrijk is voor het Van Gogh Nationaal Park. Brabants Bodem heeft een analyse gemaakt van bestaande diensten en ideeën gelanceerd voor nieuwe diensten.

Europese Staatssteun-regels

Een van de aanbevelingen voor nieuwe diensten is om te onderzoeken of een ha-vergoeding op bedrijfsniveau op basis van prestaties op kwaliteitsindicatoren, zoals bij de Brabantse Biodiversiteit Melkveehouderij binnen de Europese Staatssteun-regels mogelijk is. Vanuit Brabants Bodem is gestart met het verkennen van deze aanbeveling.