DIV19020 logo diap.png

Organisatie

Van Gogh NP kent de volgende organisatiestructuur:

paraplu.png

Strategisch Partneroverleg Van Gogh NP

Het Strategisch Partneroverleg is de plek voor coöperatieve samenwerking van alle betalende partners van de samenwerkingsovereenkomst 2021-2023. De daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de partners vormen samen het Strategisch Partneroverleg. Het overleg zet de grote lijnen uit voor de beweging Van Gogh NP zoals het Masterplan inclusief de Uitvoeringsagenda, of aanpassingen daarvan. >>

 

Regiegroep Van Gogh NP

De Regiegroep is de centrale inhoudelijk gedreven groep en stuurt op de strategische doelen van Van Gogh NP op basis van het Masterplan Van Gogh NP, inclusief de Uitvoeringsagenda. De groep is de hoeder van de (strategische) koers van het Parkbureau.

De Regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau uit de (groepen) partners in het Strategisch Partneroverleg: publieke partners, maatschappelijke partners en private partners met gezag vanuit genoemde groepen en met betrokkenheid voor het geheel. >>

 

Kernteam

Het Kernteam bestaat uit medewerkers van organisaties in de Regiegroep en richt zich op de tactische en strategische werkzaamheden van de Regiegroep en Strategisch Partneroverleg m.b.t. de gebiedsontwikkeling. Het team draagt zorg voor een degelijke voorbereiding van de vergaderingen van beide gremia en fungeert als ‘rechterhanden’ van bestuurders in deze gremia. >>

 

Bestuur Stichting Van Gogh NP

De Stichting heeft een collegiaal bestuur met als dominante focus om binnen het statutaire doel van de stichting te sturen op financiële continuïteit en daadwerkelijke uitvoering van de operationele werkzaamheden van het Parkbureau. >>

 

Parkbureau

Het Parkbureau zorgt in opdracht van de Regiegroep en onder toezicht van het stichtingsbestuur voor de coördinatie en uitvoering van de operationele taken die nodig zijn om als één Nationaal Park naar buiten te kunnen treden. Het gaat dan bijvoorbeeld om één loketfunctie, marketing en communicatie, productontwikkeling met betrekking tot bezoekers, lobby en fondsenwerving, kwaliteitsborging van het label Van Gogh NP, en kennisontwikkeling en – deling voor vrijwilligers en ondernemers.>>