Biodiversiteitsmonitor

Inleiding

Binnen Brabants Bodem werken partijen samen aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap waarin de agrarische ondernemers met hun bedrijfsvoering bijdragen aan een vitale bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit en de binding tussen de stad en het buitengebied in Van Gogh NP. Ruim vijftig melkveehouders gaan hun bedrijfsvoering verbeteren binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Middels een puntensysteem worden hun inspanningen bijgehouden en daarvoor ontvangen ze een beloning.

 

Wat gaan we doen?

In de biodiversiteitsmonitor (BDM) wordt gewerkt met prestatie-indicatoren. Deze indicatoren zijn door de Friesland Campina, Rabobank en binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgesteld. Onder deze indicatoren vallen bijvoorbeeld een hoger percentage eiwit van eigen land, een hoger percentage blijvend grasland en een lager stikstof-bodemoverschot. De overige indicatoren in Van Gogh NP zijn indicatoren die specifiek bijdragen aan de opgaven waar het gebied voor staat: meer weidegang, minder gebruik van stikstofkunstmest, een hoger percentage groen-blauwe dooradering en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met alle partijen in Brabants Bodem zijn streefwaarden bepaald voor de indicatoren. Daarbij is gelijk vastgelegd op welke wijze de indicatoren worden gemonitord en geborgd. Er wordt nu een beloningsregeling uitgewerkt, die in het najaar van 2020 wordt opengesteld. We kijken daarbij naar de beloningsregeling uit het vergelijkbare project Duurzame Melkveehouderij in Drenthe, waarbij melkveehouders met de hoogste score drie jaar lang maximaal €5.000,- beloning ontvangen voor hun inspanningen.

 

Waarom is dit interessant?

Voor echt succes van de biodiversiteitsmonitor is het essentieel dat de komende drie jaar overheden en het bedrijfsleven samen de beloning structureel vorm gaan geven. Dit kan op vele manieren: denk daarbij bijvoorbeeld aan toegang tot of korting op pachtgrond, verminderde regeldruk, een plus op de melkprijs, en rentekorting. Zo wordt op een positieve manier samen gewerkt aan het behalen van doelen van Brabants Bodem: een vitaal landschap en een nieuw partnerschap tussen agrariërs en de maatschappij. Daarnaast zorgt het ervoor dat ondernemers die hier een grote bijdrage aan leveren een goede boterham blijven verdienen.

 

Welk resultaat verwachten we?

De Biodiversiteitsmonitor is een belangrijk project en sluit naadloos aan bij de doelen van Brabants Bodem: het verbinden van de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. De biodiversiteitsmonitor bestaat uit een set integrale duurzaamheidsindicatoren, waarmee de extra inspanning van de agrariërs wordt omgezet in de financiële beloning. Daarnaast werken veel partijen samen in dit project: zowel overheden als het bedrijfsleven zullen belangrijke lessen trekken uit dit praktijkproject.

 

Hoe ziet de planning eruit?

In het najaar van 2020 gaan nog eens honderdvijftig melkveehouders in Midden-Brabant met de biodiversiteitsmonitor aan de slag. De ambitie is om binnen drie jaar door te groeien naar 600 deelnemers in heel de provincie Noord-Brabant.

 

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea Almasi – aalmasi@brabant.nl

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon