Brabantse Biodiversiteitsmonitor succesvol en effectief

Beloningssysteem effectief

Uit de evaluatie kwam duidelijk naar voren dat ook de partijen verantwoordelijk voor de beloning die aan de resultaten gekoppeld is, zeer te spreken zijn over de aanpak. Ze geven aan dat deze methodiek goed past bij hun eigen doelen.

KPI’s versnellen verduurzaming

In de enquête is zowel een kwantitatieve analyse gedaan naar de KPI-scores als een kwalitatieve analyse naar de ervaringen van deelnemers en partners Brabants Bodem. Uit de analyses blijkt dat niet alleen de scores van deelnemers toenemen (met gemiddeld 174 punten in 2021 ten opzichte van 2020), maar ook de focus van de deelnemers op het verhogen van hun scores. Dankzij deze aanpak is het stikstof- en fosfaatbodemoverschot afgenomen en is de weidegang toegenomen in 2021. Van de respondenten verklaart 81% dat de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij een stimulans is om duurzamer te produceren. Zo waarderen ze de staffelmethodiek, waarbij betere prestaties leiden tot meer punten en daarmee ook een betere beloning in euro’s. Daarnaast geeft 83% van de respondenten aan dat deelname aan de monitor voor meer inzicht heeft gezorgd in de eigen prestaties op het gebied van bodem, klimaat, water, landschap en biodiversiteit.

Tevredenheid rol Collectieven

Het inschrijfproces en de begeleiding vanuit de Collectieven worden positief gewaardeerd: 69% van de respondenten is tevreden over de persoonlijke ondersteuning en 9% zelfs zeer tevreden.

Aanbeveling monitor langjarig in te zetten

Aanbevelingen uit de evaluatie zijn om het project langjarig door te zetten en de koppeling met en beschikbaarheid van aanvullende beloningen te versterken. Daar signaleren de deelnemers namelijk een verbeterpunt: de informatie over de aanvullende beloningen (zoals pachtvoordelen) en de haalbaarheid ervan (Rabobank rentekorting) is onvolledig. Ook is nog niet duidelijk hoe wordt opgegaan met de uitzonderingsregel NIL-stallenbesluit en de doelstelling om melk met meerwaarde te leveren tegen extra melkgeld.

Van pilot in Van Gogh NP naar methodiek voor heel Brabant

Brabants Bodem is in 2020 gestart met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor als instrument voor het verduurzamen van de Melkveehouderij in Van Gogh NP. De partners van Brabants Bodem geven aan dat de werkwijze goed aansluit bij hun eigen doelen en zijn positief over de aanpak. Ook Van Gogh NP is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de invoering van de BBM en kijkt met belangstelling naar de inzet van deze methodiek voor duurzame gebiedsontwikkeling binnen Van Gogh NP, maar ook daarbuiten.  De komende periode zal extra aandacht worden besteed aan het stapelen van beloningen als onderdeel van de monitor. Daarnaast is de inzet vanuit Provincie Noord-Brabant om voor alle deelnemers de beloningsregeling langer mogelijk te maken. Lees de gehele evaluatie.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij