DIV21003 website headers brabants bodem
brabants bodem logo.jpg
gebiedsanalyse.jpg

Brabants Bodem ontwikkelt een nieuw perspectief voor agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap in Van Gogh NP. We geven invulling aan het doel van Van Gogh NP: samen werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. Agrarische productie is daarbij in evenwicht met het maatschappelijk belang. Om dit te kunnen bereiken sluiten agrariërs en de maatschappij in het Van Gogh NP een nieuw partnerschap.

Voor ondernemers betekent dit dat ze het in hun verdiensten terugzien als zij zich onderscheiden door in hun bedrijfsvoering extra in te zetten biodiversiteit, bodem en landschap. Een plus voor Van Gogh NP is dan ook een plus voor het inkomen van de ondernemers. Voor de maatschappij wordt dit zichtbaar in een leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Afbeelding Brabants Bodem.png

De partners in Brabants Bodem hebben voor 2020-2022 een ambitieus programma opgesteld. Hierin ontwikkelen we werkwijzen en instrumenten waarmee de ondernemers hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en die helpen om hun verdienmodel te verbeteren. Betere prijzen voor al dan niet nieuwe producten of (ecosysteem)diensten, nieuwe financieringsvormen, kostenbesparing etc. Dat doen we zodanig dat het de verbondenheid tussen agrariërs en de maatschappij op een hoger plan brengt.

Partners Brabants Bodem

 • Brabants Landschap

 • ZLTO

 • BMF

 • Provincie Noord-Brabant

 • Waterschap De Dommel

 • Ministerie van LNV

 • Rabobank

 • Brabant Water

 • Collectief Midden-Brabant

 • Gemeenten

 • Van Gogh Nationaal Park

De doelen in Brabants Bodem worden voor een belangrijk deel vormgegeven via deelprojecten. Om het nieuwe perspectief goed vorm te geven is het daarnaast nodig dat alle betrokken overheden (Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) goed en op een nieuwe manier samenwerken, met elkaar en met de gebiedspartners. Om dit te ondersteunen ontvangt Brabants Bodem een financiële ondersteuning vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). Binnen dat programma werken we samen met vergelijkbare projecten en programma’s elders in Nederland. We wisselen kennis, ideeën en ervaringen uit. We zoeken de samenwerking met de gemeenten in Van Gogh NP om te verkennen hoe zij kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en vitale leefomgeving en vice versa. In de komende Landschapstriënnale organiseren we een living lab rond het thema ‘. De deelprojecten rond de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en rond Agroforestry zijn onderdeel van het landelijke EU programma LIFE IP All4Biodiversity en ontvangen zo Europese cofinanciering

​Er gebeurt al heel veel in Brabant, daarom is het van belang aan te haken bij lopende gebiedsinitiatieven die er zijn in het Van Gogh NP zijn. Denk daarbij aan de Boeren van het dal van de Kleine Beerze of de Duinboeren. Gezamenlijk geven we de brede maatschappelijke betrokkenheid de komende jaren verder vorm.

Het werkprogramma Brabants Bodem is nu ingericht voor de periode 2020-2022. In die periode willen we dusdanige stappen gezet hebben en een beweging op gang brengen dat Brabants Bodem doorrolt in de jaren daarna. Zo ontstaat er een blijvend nieuw perspectief voor agrarische ondernemers in een aantrekkelijk Van Gogh NP. Het levert inspiratie op voor ondernemers elders in Brabant en zo bijdragen aan een nieuw perspectief voor de hele Brabantse agrarische sector.

Contact:

Jan Buys (project manager) jbuys@brabant.nl

Jacomien den Boer (assistent project manager) jacomien.den.boer@zlto.nl