Agroforestry

Inleiding

Binnen Brabants Bodem werken partijen samen aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap waarin de agrarische ondernemers met hun bedrijfsvoering bijdragen aan een vitale bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit en de binding tussen de stad en het buitengebied in het Van Gogh NP. Het deelproject Agroforestry ondersteunt agrariërs die zelf met agroforestry aan de slag willen door middel van advies en financiële ondersteuning.

 

Wat gaan we doen?

Bij het systeem van agroforestry worden landbouwgewassen of grasland gecombineerd met bomen voor de productie van bijvoorbeeld noten, fruit of biomassa. Het slim aanplanten van de juiste soort bomen of struiken op landbouwpercelen levert voordelen op voor de reguliere landbouwpraktijk. Zo zorgen bomen bijvoorbeeld voor schaduw voor grazend vee en dienen zij als habitat voor natuurlijke plaagbestrijders. Bomen kunnen daarnaast ook ecosysteemdiensten leveren, zoals CO2-binding, een verbeterde biodiversiteit en een meer natuurlijke waterhuishouding. Het landschap wordt aantrekkelijker door de aanplant van meer bomen, struiken en hagen. Een adviseur stelt in nauw overleg met de agrarische ondernemer een bedrijfsplan op waarbij aandacht is voor een sterk verdienmodel. De functies die de bomen leveren worden optimaal afgestemd op de reguliere landbouwgewassen zodat deze elkaar zo veel mogelijk versterken.

 

Waarom is dit interessant?

Binnen Brabants Bodem staat het verbinden van agrarisch ondernemers en de natuur- en landschapskwaliteit van het gebied centraal. Het inpassen van agroforestry in de reguliere bedrijfsvoering van agrarisch ondernemers draagt bij aan deze ambities van Brabants Bodem: agroforestry vormt een nieuwe inkomstenbron voor ondernemers en draag bij aan verbeterde landschapskwaliteit en meer biodiversiteit.

 

Welk resultaat verwachten we?

Het deelproject agroforestry draagt op verschillende manieren bij aan de doelen van Brabants Bodem: het project is een leerschool voor ondernemers en andere betrokken partijen in Brabants Bodem over het hoe en wat van agroforestry. Concreet resultaat voor Brabants Bodem is de aanleg van 25 hectare agroforestry en 5 km plukwal in 2021.

 

Hoe ziet de planning er uit?

Naar verwachting gaan in het najaar van 2021 de eerste 15 boeren starten met de aanplant van fruit- en notenbomen en landschapselementen op hun bedrijf. Voor het vervolg van dit project zullen nog eens 10 extra boeren geworven worden binnen het Van Gogh NP.

 

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Merijn van den Hout, merijn.vandenhout@brabantsemilieufederatie.nl

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon