Kosten-batenanalyse voor natuurinclusieve melkveehouderij

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vaak vragen zij zich daarbij wel af of dit lonend is. Het is daarom belangrijk om de economische prestaties van bedrijven in kaart te brengen en uit te rekenen wat een natuurinclusievere bedrijfsvoering voor hen betekent.

 

Minder melk per hectare of per koe betekent een lagere productie en minder inkomsten, maar ook lagere kosten voor inputs. Voor een aantal maatregelen om de bedrijfsvoering natuurinclusief te maken, kunnen melkveehouders een beloning aanvragen via het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Brabant (ANB) en de Brabantse Biodiversiteitmonitor Melkvee (BBM). Maar hoe vertaalt dit alles zich nu in het saldo van deze natuurinclusieve bedrijven?

Onderzoek naar de kosten, baten en inkomsten

Het is belangrijk om te toetsen of natuurinclusieve kringlooplandbouw in de melkveehouderij loont en of de ingezette (overheids-)instrumenten effectief en efficiënt bijdragen aan het behalen van de doelen. Hierbij is het belangrijk om de economische prestaties van bedrijven in kaart te brengen. Daarom onderzoekt Wij.land de gegevens die melkveebedrijven hebben gedeeld over hun bedrijfsvoering en boekhouding. Dit doen ze met de kosten-batenanalyse; een objectieve methode die door Natuurverdubbelaars samen met deskundigen en stakeholders is ontwikkeld en bij een kleine groep melkveehouders wordt gebruikt. De methode kijkt gedetailleerd naar de kosten, baten en inkomsten van de deelnemende bedrijven.

Natuurinclusieve bedrijfsvoering binnen Brabants Bodem

Het project wordt onder andere in de provincie Noord-Brabant uitgevoerd, in samenwerking met Brabants Bodem. In Noord-Brabant doen 9 bedrijven mee; de meesten zijn deelnemer van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee (BBM). Daarnaast doen ook het Westelijk Veenweidegebied en het Living Lab Fryslân mee. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een studiegroep, waarbij agrariërs elkaar ondersteunen én onafhankelijk extern advies krijgen. In ruil voor deze begeleiding delen zij geanonimiseerd hun data.

Jos van Lent (projectleider BBM en realisatie Natuurinclusieve en biologische landbouw bij provincie Noord-Brabant) is enthousiast over dit project: “Ik hoop dat dit project melkveehouders een beter inzicht geeft in de economische prestaties van een natuurinclusieve bedrijfsvoering en hoe zich dat verhoudt met beloning van overheden en private partijen.”

In januari 2024 worden de resultaten via een landelijk webinar en een rapportage gepresenteerd.

Meer informatie is te vinden op de website van Wij.land