Goede resultaten met kruidenrijk grasland en zetje in de rug voor soortenrijke groenbemesters

Door heel het land experimenteerden 1.480 melkveehouders de afgelopen drie jaar succesvol met kruidenrijk grasland. De resultaten zijn veelbelovend, blijkt uit een enquête. Urgenda en LTO Nederland hebben de campagne opgezet, met subsidie van de provincie Noord-Brabant en Brabants Bodem. 

 

Voordelen van kruidenrijk grasland

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat de opbrengst van productief kruidenrijk grasland hoger is dan van het gangbare Engelse raaigras. Ook blijkt dat een melkveehouder gemiddeld 154 euro per hectare per jaar kan besparen door kruidenrijk grasland te implementeren. Toch willen veel melkveehouders dit eerst zelf ervaren, voordat ze omschakelen naar kruidenrijk grasland. De campagne 1001ha maakte dit mogelijk, door iedere melkveehouder voor maximaal 3 hectare per jaar een flinke korting te geven. Hierdoor lag de prijs van kruidenrijk gras dicht tegen die van Engelse raaigras. Experimenteren met kruidenrijk grasland werd hierdoor laagdrempelig gemaakt. Bovendien kregen de melkveehouders er gratis begeleiding bij.

Resultaten campagne

Van de deelnemende melkveehouders gaf 97% aan dat de melkproductie gelijk bleef of zelfs steeg. Bovendien gebruikten ze nauwelijks kunstmest en daarmee bespaarden ze kosten en zorgden ze gezamenlijk voor 3 miljoen kilo minder CO₂-uitstoot per jaar. Daarnaast is uit eerder onderzoek van Wageningen University & Research gebleken dat er beduidend meer (47%) insecten werden aangetroffen op kruidenrijke percelen dan op kruidenarme percelen. En de deelnemers van de campagne 1001ha bevestigden dit: 40% ziet “veel meer” insecten op de kruidenrijke percelen. Een vijfde van de melkveehouders neemt ook meer weidevogels waar. Na het experiment wil 74% van de deelnemers dan ook meer kruidenrijk grasland. 

Positieve resultaten

Jos van Lent (projectleider realisatie Natuurinclusieve en biologische landbouw bij provincie Noord-Brabant) hoopt dat door deze positieve resultaten veel meer veehouders overschakelen naar kruidenrijk grasland. Zij kunnen hiervoor ook een beloning krijgen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Brabant (ANB) en de Brabantse Biodiversiteitmonitor Melkvee (BBM).

Meer informatie

Ambitie Brabants Bodem

Brabants Bodem heeft samen met de provincie Noord-Brabant via Urgenda’s 1001ha-project ook de aanleg van biodiverse groenbemesters gesubsidieerd. Met de subsidie kunnen volgend seizoen 100 akkerbouwers korting krijgen om soortenrijke groenbemester is te zaaien. Deze akkerbouwers krijgen korting voor maximaal 5 ha per bedrijf, hiermee kan in totaal 500 hectare worden ingezaaid.