Vervolg Koepelplan Voedselbossen Brabant

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Milieufederatie verlengen het Koepelplan Voedselbossen. Het Koepelplan is een maatschappelijk initiatief om kennis te delen en onderzoek te doen naar de effecten van voedselbossen. Samen met de Brabantse milieufederatie werken we aan verdere professionalisering en uitbreiding van het netwerk en zetten we een Servicepunt Voedselbossen Brabant op. Brabants Bodem investeert in de aanleg van meer dan vijf hectare voedselbos bij vijf boeren.

Er moet nog veel gebeuren om een forse uitbreiding van het aantal ha voedselbossen in Brabant mogelijk te maken. Met dit vervolgproject willen we daarom “de boer op” en meer agrariërs laten kennismaken met de kansen die voedselbossen bieden voor het natuurinclusiever maken van hun bedrijf en het creëren van nieuwe verdienmodellen. Dit in het bijzonder in de overgangszones rondom bestaande en nieuwe natuur (N2000 en natte natuurparels).

Waarom voedselbossen?

Voedselbossen zijn een belangrijk onderdeel van een duurzaam toekomstperspectief voor de agrarische sector. Brabant heeft met voedselbossen een koploperspositie in Nederland. Het koepelplan Voedselbossen heeft aan deze groei bijgedragen door het opdoen van kennis en het samenbrengen van koplopers in een lerend netwerk. De voortzetting hiervan draagt onder meer bij aan de doelstellingen van Brabant om de duurzaamste landbouw en voedselproductie in Europa te hebben. Momenteel zijn er zo’n 200 initiatieven in Brabant bezig met de aanleg of exploitatie van een voedselbos. Dit komt neer op meer dan 250 hectare, wat een mooie eerste stap is.

Voedselbos als een van de oplossingen voor steeds meer (provinciale) opgaven

In Brabant is een diversiteit aan opgaven, waaronder het meer natuurinclusief maken van de landbouw, behoud en herstel van de biodiversiteit, tijdig realiseren van de natuuropgave, klimaatbestendig maken van Brabant, behoud van het landschap en het vastleggen van koolstof. En dit steeds combineren met een goed verdienmodel voor de boer. Voedselbossen kunnen een bijdrage leveren aan al deze aspecten. En daarnaast kunnen voedselbossen als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering ook zorgen voor het versterken van de boer-burgerverbinding. Met het vervolg van het koepelplan voedselbossen zorgen we voor een verdere groei in enthousiasme en aantal hectares voedselbossen in Brabant.

Extra aandacht is nodig omdat de start van voedselbossen bij agrariërs nog veel drempels kent. Allereerst zijn veel agrariërs er nog onbekend mee. De investeringskosten voor aanleg van een voedselbos zijn relatief hoog, terwijl pas na enkele jaren opbrengsten volgen. Er zijn daardoor nog vraagtekens rondom het verdienmodel. We willen meer ambassadeurs en goede voorbeelden gaan ‘kweken’ om agrariërs laagdrempelig kennis met deze nieuwe vorm van landbouw met bomen te laten maken en te inspireren om er zelf ook mee aan de slag te gaan. De agrariërs hebben de meeste grond in Brabant. Als we hen mee kunnen krijgen om te starten met voedselbossen, kunnen we grotere slagen maken om de Brabantse landbouw natuurinclusiever te krijgen. We hebben de agrarische sector hard nodig voor deze transitie.

Over Brabants Bodem

Brabants Bodem, een samenwerking van landbouw- en natuurorganisaties en overheden in Van Gogh Nationaal Park, financiert de aanleg van meer dan vijf hectare voedselbos bij vijf boeren. Daarnaast financiert de provincie de verdere professionalisering en uitbreiding van het netwerk en het opzetten van een Servicepunt Voedselbossen Brabant. Zo hebben we een set krachtige middelen om andere agrariërs te laten zien en ervaren wat de kansen en uitdagingen zijn. Zo geven we voedselbossen vastere grond onder de voeten in Brabant.