Versailles van het noorden

Een vernieuwend casco voor het Brabantse kwekerijenlandschap

In het Van Gogh Nationaal Park zijn veel boomkwekerijen te vinden, die met name geclusterd zijn rondom (1) Haaren-Udenhout, (2) Sint-Oedenrode en (3) Zundert. Binnen het Masterplan zijn deze clusters benoemd als kansen voor het ontwikkelen van het landschap van de toekomst. Het introduceren van een vernieuwend landschappelijk casco geeft deze veelal verrommelde landschappen een robuuste structuur, welke gebruikt kan worden voor recreatie, ecologie en waterberging. 

Beschrijving

Dit projectplan zet in op een verkenning van de mogelijkheden van een vernieuwend landschappelijk casco, door in gesprek te gaan met de kwekers in de regio en dit te vertalen naar een regionaal schetsontwerp voor het cluster Haaren-Udenhout. 

De kwekerijenlandschappen zijn dikwijls functioneel van aard en zijn niet ingericht als recreatieve uitloopgebieden van de stad of het dorp. Er zijn nauwelijks fiets- of wandelpaden aanwezig, terwijl het boomkwekerijenlandschap beschikt over arcadische kwaliteiten. Een eindeloze sequentie van bomen, strak in het gelid met intense geuren en kleuren in het voor- en najaar. Het Versailles van het Noorden.

Het Van Gogh Nationaal Park wijst de kwekerijenlandschappen aan als uitgelezen kansen voor de ontwikkeling van het landschap van de toekomst. Het ontwerpen van een vernieuwend casco voor het kwekerijenlandschap creëert een kwaliteit boost voor het landschap, speelt in op hedendaagse problematieken en benut meekoppelkansen. 

Voor een goed begrip van het kwekerijlandschap, wordt eerst het landschap geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar het landschap vanuit verschillende perspectieven, zoals het watersysteem, biodiversiteit, recreatie, infrastructuur, etc. Uiteindelijk resulteren schetssessies met de verschillende stakeholders in het gebied in een definitief schetsboek, wat als basis dient voor een uitvoeringsplan. Bij de uitvoering van deze schetssessies zijn ca. 15 boomkwekers (uit de verschillende cultuurgroepen) uit het gebied betrokken naast provincie, gemeentes, waterschap en Brabants Landschap (namens de tbo’s)

De oplevering van het definitieve rapport zal voorjaar 2022 zijn. 

Contact

Loeki van Loon: loeki.van.loon@zlto.nl 06-52878461

b.g.g. Rob Schrauwen: rob.schrauwen@zlto.nl 06-21212436