De Duinboeren - pionierende boeren in Van Gogh NP

Binnen een aantal jaren is de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park een feit. Wat betekent dat voor de agrariërs in het gebied. De Duinboeren hebben een vergelijkbare situatie al eens eerder meegemaakt. En hebben gezien dat de agrarische sector deze ontwikkeling niet als bedreiging maar als een kans kan zien. Door samen op te trekken en door bijvoorbeeld gezamenlijk streekproducten te vermarkten. Samenwerking met Brabants Bodem biedt hiervoor volop kansen. 

kalfje.jpg

Foto’s: Fotogalerie Angelique

Hoe ‘t 25 jaar geleden begon

In 1995 kregen de Loonse en Drunense Duinen in Midden Brabant de status van Nationaal Park. Er braken voor de agrarische ondernemers rond het Nationaal Park onzekere tijden aan. Wat stond hun te wachten nu de Duinen en d’n Brand de status van Nationaal Park kreeg? Reden voor een aantal bezorgde agrarische ondernemers om zich te organiseren en gezamenlijk met het oplossen van hun zorgen aan de slag te gaan: De Stichting Overlegplatform Duinboeren werden opgericht. Inmiddels is het aantal boeren dat zich heeft aangesloten bij deze eerste groep uitgegroeid tot meer dan 150 leden van agrarische ondernemers uit verschillende sectoren.

Agrariërs: hoeders van het landschap

De visie van de Duinboeren is dat het behoud van de leefbaarheid, het waardevolle karakter van de diverse landschappen én het optimaal functioneren van dit gebied als buffer rond de kwetsbare natuur van de Loonse en Drunense Duinen en d’n Brand, niet zonder een gezonde agrarische sector mogelijk is. De missie van de Stichting Duinboeren is dan ook de duurzame instandhouding van het landbouwbuffergebied rond het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. 

Dit buffergebied kenmerkt zich voornamelijk door: 

  • Agrarische ondernemers die zich met passie inzetten voor de duurzame instandhouding van de agrarische bedrijvigheid en het waardevolle landschap.

  • Voornamelijk extensieve grondgebonden agrarische bedrijvigheid in landschappen met hoge natuur- en cultuurwaarden. 

  • Voldoende ruimte voor een uitgebalanceerde mix van economisch gezonde agrarische bedrijvigheid. 

  • De balans in het landbouwbuffergebied rond het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen op een duurzame en verantwoorde manier in stand te houden en waar nodig te herstellen.

  • Kennis en ervaring uit te dragen en desgewenst bij te dragen aan de ontwikkeling van vergelijkbare gebieden elders.  

 

streekmand.JPG

 

schaap met lammetjes_Hoeve de Mertel.jpg

 

poel.jpg

 

 

Foto’s: Fotogalerie Angelique

Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij

Na een aantal zware jaren waarin de agrarische sector in Nederland en de landschappelijke kwaliteit in het gebied onder druk staat hebben de Duinboeren opnieuw een stap gemaakt richting de maatschappij. Door een gebiedsplan te schrijven en een partnerschap met gebiedspartijen aan te gaan, is een structurele en constructieve samenwerking in het gebied opgezet. Met de oprichting van de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij en het partnerschap met acht gebiedspartijen dat daaraan verbonden is, geven zij invulling aan een gebiedsaanpak om de agrariërs in het gebied nieuw perspectief te bieden op de toekomst van de landbouw. 

Gebiedsaanpak

Met het Gebiedsplan Duinboeren benadert de Stichting Duinboeren de uitdagingen voor het landelijk gebied rondom het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen vanuit het hart dit gebied: met de mensen die er wonen, werken en leven. De Duinboeren doen dat op eigen initiatief, omdat zij hart hebben voor het gebied en het belangrijk vinden dat de het gebied de landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid behoudt die het nu (nog) heeft. Door uit te gaan van een toekomstperspectief, waarin landbouw, natuur en landschap en de lokale economie gezamenlijk kunnen blijven bestaan, biedt dit gebiedsplan ondernemers een kans om hun duurzame toekomstplannen te realiseren. Aan de basis van dit plan ligt een aanpak die gebaseerd is op ondernemen en samenwerken. Met een ondernemende gebiedsaanpak wordt dit plan tot uitvoer gebracht. Vanuit de energie van de ondernemers met een duurzame toekomststrategie. 

Brabants Duingoed – van de Duinboeren 2020

De Duinboeren beseffen dat dit alleen kan als ze iets doen voor het gebied, in samenwerking met elkaar en met alle mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren. Om deze samenwerking vorm te geven hebben zij Brabants Duingoed opgericht. Brabants Duingoed is een gedachtegoed om de verbinding met elkaar in dit gebied te bevorderen. De verbinding met elkaar en met het landschap. Zodat we met elkaar het landschap rondom de Loonse en Drunense Duinen mooi houden. Brabants Duingoed is dus een gedachtegoed waar iedereen met hart voor de streek aan mee kan doen. Kijk op www.duingoed.nl voor meer informatie en het volgen van onze doorontwikkeling! 

Om de producten uit deze streek herkenbaarder te maken werken de Duinboeren aan een gezamenlijk consumentenmerk: “Brabants Duingoed, van de Duinboeren”. Hiermee gaan de Duinboeren hun volledig assortiment van producten en diensten vermarkten. Binnenkort zult u deze producten meer en meer tegenkomen in het gebied!

Duingoed Zuivel 

Samen met een aantal melkveehouders heeft in 2019 vooronderzoek plaatsgevonden naar het vermarkten van Duinboeren producten, zoals zuivel en vlees. Hierbij is gekeken naar het aanbod vanuit de ondernemers, de mogelijkheden voor de verwerking en is er onderzoek naar mogelijke afzetkanalen gedaan. Gezamenlijk is nagedacht over de voorwaarden voor deelname vanuit de agrarische ondernemers. Zij gaan hun bedrijven openstellen voor publiek en geven weidegang aan hun dieren. Hiermee zorgen zij voor de weidende koeien in het landschap naast en in de natuurgebieden. In 2020 zullen de eerste zuivelproducten geproduceerd worden. Hiervoor wordt een zuivelcoöperatie opgericht en een regionaal merk in de markt gezet.

Door producten zelf in de markt te zetten, met korte keten te werken en gezamenlijke promotie hopen de Duinboeren een financiële plus te kunnen genereren ten opzichte van de reguliere afzetkanalen, met als gevolg dat ze ook kunnen blijven bijdragen aan een aantrekkelijk landschap in de schil van het natuurgebied.