Hendrik Hoeksema, bestuurder ZLTO

Samen met meer dan 50 betrokken partners zet ZLTO de schouders onder de ontwikkeling van Van Gogh NP. Wat zijn de beweegredenen? Wat hoopt ZLTO te bereiken? Aan het woord is Hendrik Hoeksema, ZLTO bestuurder Klimaat, Energie & Biodiversiteit

Wat hoopt Hendrik Hoeksema (ZLTO) te bereiken?

ZLTO is al vanaf het begin actief betrokken bij de oprichting van Van Gogh NP. Wat sprak u in dit plan aan?

Een andere kijk op natuur, economie en landschap richting 2050. Het doel van Van Gogh NP is namelijk dat er Top Natuur en Top economie worden gerealiseerd met de 'boerenschilder' Vincent van Gogh als leidraad. Die was zijn tijd ver vooruit met bijzondere en afwijkende ideeën. Dus niet een klassiek nationaal park maar een park nieuwe stijl, die recht doet aan de uitdagingen van morgen. Geen nieuwe Veluwe dus. Door het integrale karakter en het feit dat de Brabantse boer en tuinders als een essentiële ondernemer in deze ontwikkeling worden gezien, is het goed dat de landbouw ook mee aan tafel zit. Dit doen we niet enkel door zitting te nemen in de stuurgroep en voorbereidingsgroep maar ook gewoon in het veld waarbij onze leden meedraaien in verschillende trajecten onder de vlag van Van Gogh NP.

Hoe past Van Gogh NP in jullie plannen?

Onze leden zijn een essentiële schakel in het buitengebied van het Van Gogh NP. Niet alleen als makers van het landschap, maar ook als (financiële) motors. De verbondenheid met de grond, met de omgeving en met de sociale structuur maakt de agrarische sector niet enkel een stabiele factor, maar ook een sector waar de trots en het vakmanschap ingebakken zitten. In hetgeen wat de generaties vóór je hebben opgebouwd en wat je ook op een goede manier door wil geven aan de volgende generatie. Boeren hebben een oplossing voor een veelvoud aan maatschappelijke vraagstukken waar het Van Gogh NP voor staat. Uiteraard is hier ook het toekomstperspectief voor het boerenbedrijf ook van groot belang. Deze staat in veel van de agrarische sectoren onder druk. Van Gogh NP kan een vliegwiel zijn om dit toekomstperspectief tot een beter niveau te brengen.

Een van de aandachtspunten in het Masterplan is het versterken van het landschap in relatie tot het de maatschappelijke opgave, zoals klimaatadaptatie of landbouw transitie. Wat zijn aandachtpunten volgens u? Wat zijn do’s and don’ts?

​Zoals ik al zei: het is een nieuwe benadering van het begrip nationaal park. Essentie is dus dat het geen park is en zeker niet alleen natuurgebied. Dat gaan we er dus ook niet van maken. Zeker geen Ot en Sien met links en rechts een zonnebloem. Een park oude stijl is een absolute 'no go'. We gaan voor een gebied waar genoten wordt van de natuur, zeker, het is en wordt prachtig. Er wordt echter ook geld verdiend, er is ruimte voor ondernemers in alle diversiteit en met innovatie. Het is een unieke mix van stad en land, waar niemand het alleen recht heeft. Waar natuur maar ook ondernemerschap gewaardeerd wordt en partners vanuit vertrouwen met elkaar samenwerken.

  • “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant” 
Vincent aan Theo, juni 1883

Kunt u een of enkele huidige projecten van ZLTO noemen die we nu reeds kunnen noemen als een goed voorbeeld voor Van Gogh NP?  Het gaat daarbij om projecten die waarde en kwaliteit toevoegen aan het landschap. Projecten waar samen wordt gebouwd aan het landschap van de 21ste eeuw. 

Een tastbaar traject wat loopt is het gezamenlijke traject Brabants Bodem met hierin onder andere de Brabants Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Samen werken we aan het verbeteren van de bodemkwaliteit in combinatie met het versterken van het verdienvermogen van de boer. Wat heel veel mensen niet weten is dat ontzettend veel agrarische ondernemers al bovenwettelijke maartregelen nemen op hun bedrijf omdat het past in het gedachtegoed, in de bedrijfsvoering of bijvoorbeeld in de omgeving. Deze bovenwettelijke maatregelen worden vanuit Brabants Bodem nu ook beloond daar waar het eerder als vanzelfsprekend werd gezien. Op dit moment is dat voor de melkveehouderij ontwikkeld, maar er wordt op dit moment ook gewerkt aan een vergelijkbaar systeem voor de andere sectoren. Projecten kunnen ook op gebiedsniveau worden ingezet. Komend voorjaar wordt er bijvoorbeeld gestart met Versailles van het Noorden, waarin we zullen laten zien dat er volop kansen zijn voor de boomkwekerijen in het Van Gogh NP. 

Wat moet het Van Gogh NP vooral wel en vooral niet worden? 

Van Gogh NP moet niet een natuurgebied worden met een juridische en planologische doorwerking die ontwikkeling in de weg gaat staan. Dan doen wij niet meer mee. Dat is ook niet de bedoeling van ons prachtige verhaal van Van Gogh NP. Het wordt een nationaal park Nieuwe Stijl. Daar passen dus ook geen oude regels bij. Het moet juist het vliegwiel zijn om ontwikkeling te stimuleren en deze ontwikkelingen integraal op te pakken. Je ziet dat op dit moment verschillende partijen uit het bedrijfsleven zich committeren aan de ontwikkeling van Van Gogh NP en dat sterkt ons ook in het gedachtegoed dat deze integraliteit, en het ondernemers gedachtegoed, goed wordt geborgd.

Wanneer is Van Gogh NP voor jullie geslaagd?

Heel plat gezegd als al onze leden, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn, in het gebied profijt hebben van het Van Gogh NP en hier met trots over vertellen!