De stichting Van Gogh Nationaal Park heeft een aanvraag voor de ANBI status ingediend. Deze is recentelijk toegekend. Hieronder staat de relevante informatie over de Stichting.

Bekijk hier het ANBI-formulier

Gegevens stichting

Stichting Van Gogh Nationaal Park
Almijstraat 14
5061 PA Oisterijk

info@vangoghnationaalpark.nl

KvK inschrijving 81469098
RSIN nummer 862106217

Doelstelling stichting

Van Gogh Nationaal Park Van Gogh Nationaal Park is een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen, bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Samen met inwoners en burgerinitiatieven zetten we ons in voor de versterking van de natuur en het landschap. Met groen tot in het hart van steden en dorpen; en met vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Zo bouwen we aan het landschap van de  toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh - die hier opgroeide. De stichting ontwikkelt samen met partners en derden diverse projecten die bijdragen aan de realisatie van de genoemde doelstellingen.

Blader door het Masterplan

Bestuur Stichting

Het bestuur van de Stichting Van Gogh Nationaal Park wordt gevormd door de heren J. Post en G.J. van Schijndel. Het bestuur is niet bezoldigd.
De beweging Van Gogh Nationaal Park kent een functioneel voorzitter in de persoon van M.H.P. van Dam.

Activiteitenverslagen

Een verslag van alle activiteiten is te vinden in het beschrijvend en beeldend jaaroverzicht. Dat wordt online gepubliceerd.

Financiën stichting

De stichting wordt gefinancierd door bijdragen van de partners en giften van ondernemingen, organisaties en particulieren. Voor grote projecten wordt (co)financiering gezocht in de vorm van subsidies. Alle inkomsten worden besteed aan genoemde activiteiten en projecten en ondersteunde werkzaamheden om dit mogelijk te maken. De stichting heeft geen winstdoelstelling.Er wordt geen vermogen aangehouden, behoudens een rekening courant saldo voor lopende zaken.

Over het jaar 2022 was het resultaat nihil, zodat per ultimo 2022 het vermogen als volgt is samengesteld:

  Activa Passiva  
Vorderingen 79.306 Eigen vermogen 0
Liquide middelen 58.648 Schulden kort en overlopende passiva 13.817
    Project reserveringen 124.137
TOTAAL ACTIVA 137.954 TOTAAL PASSIVA 137.954