Naar overzicht alle deelprojecten >>

Verbetering van natuur- en landschapskwaliteit hangt sterk samen met biodiversiteit. Veel deelprojecten binnen Brabants Bodem dragen bij aan het versterken van biodiversiteit. Daarom willen we de monitoring van de effecten op de biodiversiteit in samenhang oppakken, zodat monitoring ook een verbindende schakel wordt tussen de verschillende deelprojecten. Waar mogelijk willen we ook de verbinding tussen boer en burger versterken door het inzetten van bijvoorbeeld ‘citizen science’ en vrijwilligers voor monitoring van biodiversiteit.

Wat we doen

We zetten in op het realiseren van een monitoringssysteem voor biodiversiteit. In het project met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouder (BBM) werken we met kritische prestatie indicatoren (KPI’s) die gekoppeld zijn aan de bedrijfsvoering van de deelnemende melkveehouder. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde indicatoren die inzichtelijk maken hoe de inspanning van de melkveehouder zich vertalen in verbeterde biodiversiteit. Dat geldt ook voor de demonstratiebedrijven agroforestry: wat is het effect van de aanplant op de biodiversiteit?

 

We doen dit samen met de partners in het LIFE IP programma All4biodiversity, IVN en de (Brabantse werkgroepen van) soortenorganisaties als de Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging. Verder is aansluiting wenselijk bij de monitoring die al loopt in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en bij het zuster IBP-gebied Zuidwestelijke Delta, waar men een vergelijkbare monitoring gaat ontwikkelen.

Planning

In april 2022 start de eerste meting in samenwerking met studenten van de HAS en medio 2022 worden de eerste resultaten verwacht. 

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Carlo Braat