Naar overzicht alle deelprojecten >>

Gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties (TBO’s) in het Van Gogh NP bezitten gezamenlijk veel grond die veelal in pacht wordt uitgegeven. In het deelproject Duurzame Gronduitgifte werken we aan de samenwerking tussen deze partijen in het verpachten van gronden, zodat ze duurzaam beheerd worden én dat pachters die daaraan bijdragen dit tegen gunstige condities kunnen doen. Zo versterken we de kwaliteit van het landschap in Van Gogh NP.

 

Toekomstboeren

Brabants Bodem ondersteunt samen met Aardpeer en De Plaatsen ondernemers die mooie plannen hebben in Van Gogh NP. We gaan aan de slag met ondernemers die in de landbouwsector voortrekker willen zijn en maken voor deze ondernemers grond beschikbaar. 

Wat we doen

Vanuit Brabants Bodem delen we beschikbare kennis en succesvolle aanpakken voor nieuwe voorwaarden in het pachtbeleid van grondeigenaren in het Van Gogh NP. We volgen daarin de ontwikkelingen zoals de gebiedsgerichte aanpak stikstof, de aanpak verdroging en de nieuwe grondstrategie die wordt opgesteld door de Provincie Noord-Brabant. We zetten ook in op een koppeling met het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Toegang tot pachtgrond tegen lagere kosten wordt dan een onderdeel van de beloningssystematiek.

Bekijk video deelproject duurzame gronduitgifte

Werken aan een robuust verdienmodel?

Met langere pachtcontracten, voorrang bij gunning en een lagere pachtprijs worden ondernemers beloond die bijdragen aan de natuur-, water-, bodem- en klimaat-doelen van de betrokken organisaties. Zo werken we in partnerschap met de boer aan de kwaliteit van het gebied. We kijken of meer partijen willen aansluiten en of de partijen die meedoen extra stappen willen zetten in de verduurzaming van hun pachtvoorwaarden.

Dit project loopt gedurende de hele looptijd van Brabants Bodem (2020-2023). Op 15 oktober 2020 heeft Brabants Bodem samen met de Provincie en het Groen Ontwikkelfonds Brabants (GOB) een webinar georganiseerd met ruim 450 deelnemers. 16 nieuwe partijen zijn aangesloten bij de ambitiestatement en er is een handreiking duurzame gronduitgifte uitgegeven. De webinar en handreiking zijn te vinden op www.duurzamegronduitgifte.nl