Het project de Biodiversiteitsmonitor verbindt de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Onder grote belangstelling is in januari jongstleden de Brabantse Biodiversiteitsmonitor melkveehouder (BBM)beloningsregeling vastgesteld en de werving van start gegaan. Ruim 250 melkveehouders hebben zich aangemeld en gaan hun bedrijfsvoering verduurzamen binnen dit praktijkproject. Middels een puntensysteem worden hun prestaties meetbaar gemaakt en daarvoor ontvangen ze een beloning. Inmiddels zijn 200 bedrijven onder de aangemelde melkveehouders geselecteerd en geïnformeerd. Het project maakt onderdeel uit van het programma Brabants Bodem waarin 11 partijen samenwerken aan het versterken van het verdienmodel van agrarisch ondernemers die bijdragen aan de kwaliteit van het van Gogh Np.

Wat wordt er gemonitord?

De BBM  bepaalt aan de hand van een integrale set van 13 indicatoren de mate waarin een melkveehouder bijdraagt aan de bodem, water, natuur en landschapskwaliteit van het gebied. De ondernemer wordt beloond voor bovenwettelijke prestaties, voor drie jaar waarbij melkveehouders met een maximale score jaarlijks €5.000,- beloning ontvangen voor hun prestaties. In 2020 heeft een pilot groep van 55 melkveehouders gewerkt aan de indicatoren en de streefwaarden. Aan de hand van deze bevindingen zijn de streefwaarden en de beloningsregeling bepaald. De uitvoering van deze beloningsregeling ligt in handen van de agrarische collectieven West- en Midden-Brabant.

Start project

De Biodiversiteitsmonitor staat in de startblokken. Vanaf begin april vinden vijf informatieavonden, georganiseerd door ZLTO, plaats voor de deelnemers teneinde het invullen van hun nul-meting op de 13 indicatoren. Het project BBM gaat samen met VAA Data Works een module opzetten zodat de gegevens van de melkveehouders, na toestemming van de veehouder, automatisch vanuit de centrale database kringloopwijzer en gegevens Boeren Natuur kunnen worden gedownload, extra worden gecontroleerd en worden vertaald naar een beloning per melkveehouder. Het ministerie van LNV, drie waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas en provincie NB dragen financieel bij aan de beloningsregeling.

​Collectieven gaan beloningsregeling praktijkproject BBM uitvoeren

De collectieven zijn coöperatieve verenigingen, die sinds 2016 het agrarisch natuur-, bodem- en waterbeheer uitvoeren. De besturen van de collectieven worden gevormd door afgevaardigden van de lokale Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s). Landelijk werken de 40 Coöperaties samen in BoerenNatuur.  De collectieven zijn in 2015 opgericht om vanaf 1 januari 2016 het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuur- ,landschaps- en waterbeheer uit te kunnen gaan voeren. De kern van de nieuwe werkwijze is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Daarnaast staan de collectieven dichter bij de praktijk van de boer en krijgen daardoor meer voor elkaar. Er zijn drie Brabantse collectieven : West-, Midden-, en Oost-Brabant. 

De beloningsregeling voor het praktijkproject BBM zal uitgevoerd gaan worden door de collectieven ANB West- en Midden-Brabant.

​Meer informatie: https://anbbrabant.nl/projecten-overzicht/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij/