DIV21003 website headers brabants bodem

Monitoring

biodiversiteit

landscape-water-meadow-green-141978.jpg

Inleiding

Verbetering van natuur- en landschapskwaliteit hangt sterk samen met biodiversiteit. Veel deelprojecten binnen Brabants Bodem dragen bij aan het versterken van biodiversiteit. Daarom willen we de monitoring van de effecten op de biodiversiteit in samenhang oppakken, zodat monitoring ook een verbindende schakel wordt tussen de verschillende deelprojecten. Waar mogelijk willen we ook de verbinding tussen boer en burger versterken door het inzetten van bijvoorbeeld ‘citizen science’ en vrijwilligers voor monitoring van biodiversiteit.

 

Wat gaan we doen?

We zetten in op het realiseren van een monitoringssysteem voor biodiversiteit. In het project met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouder (BBM) werken we met kritische prestatie indicatoren (KPI’s) die gekoppeld zijn aan de bedrijfsvoering van de deelnemende melkveehouder. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde indicatoren die inzichtelijk maken hoe de inspanning van de melkveehouder zich vertalen in verbeterde biodiversiteit. Dat geldt ook voor de demonstratiebedrijven agroforestry: wat is het effect van de aanplant op de biodiversiteit?

 

We doen dit samen met de partners in het LIFE IP programma All4biodiversity, IVN en de (Brabantse werkgroepen van) soortenorganisaties als de Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging. Verder is aansluiting wenselijk bij de monitoring die al loopt in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en bij het zuster IBP-gebied Zuidwestelijke Delta, waar men een vergelijkbare monitoring gaat ontwikkelen.

Hoe ziet de planning eruit?

In 2021 willen we de aanpak hebben ontwikkeld en de samenwerking met partners hebben georganiseerd. 

 

Contact

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Merijn van den Hout, merijn.vandenhout@brabantsemilieufederatie.nl