Ecosysteemdiensten

Inleiding

De ambitie van Brabants Bodem is dat het een nieuw perspectief gaat bieden voor agrarische ondernemers en de maatschappij in het Van Gogh NP. Belangrijke opgave is de ontwikkeling van een robuust palet aan verdienmodellen (en kostenbesparing) dat economisch, maatschappelijk en sociaal perspectief biedt aan melkveebedrijven die het karakteristieke Van Gogh NP-landschap vormgeven. Ecosysteemdiensten zijn die diensten die geleverd worden door ecosystemen aan de mens: o.a. natuurlijke plaagbestrijding en waterzuivering, maar ook recreatie en beleving. Een melkveehouder kan blauw-groene dooradering aanleggen op zijn bedrijf waardoor bijvoorbeeld de biodiversiteit op zijn bedrijf verbeterd wordt.

 

Wat gaan we doen?

Dit project brengt in kaart welke ecosysteemdiensten geleverd kunnen worden in het Van Gogh NP voor bodem, natuur, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en beleving. Alle bestaande regelingen binnen de provincie Noord-Brabant worden overzichtelijk op een rij gezet, zodat duidelijk wordt voor ondernemers welke diensten er zijn en hoe die eventueel beloond worden.

 

Waarom is dit interessant?

Het leveren van ecosysteemdiensten op grond van melkveehouders, zoals een aantrekkelijk landschap, recreatiemogelijkheden en een gezonde waterhuishouding zijn een kansrijke manier om verdienmodellen te ontwikkelen. Denk aan vergoedingsregelingen tussen melkveehouders en het bedrijfsleven voor o.a. het vastleggen van CO2. Zo werken we in Brabants Bodem aan de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook aan partnerschappen en maatschappelijke opgaven.

 

Welk resultaat verwachten we?

Eindresultaat van dit deelproject is een ‘groene gids’ waarin alle beloningsregelingen voor ecosysteemdiensten zijn opgenomen. We kijken specifiek naar kansen voor het leveren van ecosysteemdiensten in het Van Gogh NP. We maken een start met het opstellen van een methodiek voor een vergoeding voor bijvoorbeeld blijvend grasland.

Hoe ziet de planning er uit?

Dit verkennende project loopt tot eind 2020

Contactgegevens

Interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij Carlo Braat – cbraat@brabantslandschap.nl

De nieuwe inspiratiegids voor groene regelingen is uit! Hierin een overzicht van voorbeelden en subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijk gebied >>

Belangrijkste regelingen op een rij voor dit project

 

ANLB (via collectieven): Agrarisch natuurbeheer

Uitgebreide regeling voor agrarisch natuurbeheer die toegepast kan worden in door de provincie aangewezen ‘agrarisch leefgebieden’. Geen mogelijkheden voor nieuwe beheercontracten.

 

ANLB (via collectieven): agrarisch waterbeheer

Dit onderdeel van ANLB richt zich op water- en bodembeheer. Kan toegepast worden in vrijwel de gehele waterschapsgebieden met uitzondering van bebouwd gebied en Natuurnetwerk Brabant. Randen- en bodembeheer.

 

Stimuleringsregeling Landschap 

Meest complete regeling voor beheer een aanleg groenblauwe dooradering en breed toepassingsgebied.

 

Subsidieregeling natuur Noord-Brabant paragraaf 3 *

Regeling waar vooral veel particuliere eigenaren in het buitengebied gebruik van maken voor aanleg landschapselementen

 

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

Voor gronden in Natuurnetwerk Brabant 

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon