‘Investeren in biodiversiteit biedt imagowinst’

Artikel in Agrio, april 2020

In een artikel van Agrio, april 2020, aandacht voor het project Brabants Bodem, onderdeel van Van Gogh NP. Aan het woord komt Paul Hazenberg uit De Moer een van de vijftig Brabantse melkveehouders die aan de slag gaan met het bevorderen van de biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit op hun bedrijven.

De tekst uitgeschreven:

 

Den Bosch/De Moer - Zo’n vijftig Brabantse melkveehouders gaan, onder de vlag van het project Brabants Bodem, aan de slag met het bevorderen van de biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterkwaliteit op hun bedrijven. Onder hen Paul Hazenberg uit De Moer. Hij wil op deze manier vooral een bijdrage leveren aan een positiever sectorimago.

 

Tekst: Ank van Lier

Beeld: Ellen Meinen

 

Een speciale biodiversiteitsmonitor geeft de deelnemende melkveehouders inzicht in waar zij staan en hoe zij scoren op diverse beleidsthema’s. Indicatoren vanuit de Kringloopwijzer worden meegewogen – eiwit van eigen land, broeikasgasemissie, ammoniakemissie, et cetera –, daarnaast zijn specifieke indicatoren voor Brabant ontwikkeld. „Dan kun je denken aan het terugdringen van het fosfaatoverschot in de bodem, het stimuleren van de weidegang, reductie van gewasbeschermingsmiddelen en stikstofkunstmest, et cetera”, zegt Dorieke Goodijk, die betrokken is bij de opzet van de biodiversiteitsmonitor. „Deze monitor geeft inzicht in waar de bedrijven staan ten opzichte van de beleidsthema’s, wat hun sterke punten zijn en met welke verbeterpunten zij aan de slag kunnen.” Binnen Brabants Bodem zetten Brabants Landschap, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, ministerie van LNV, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant zich samen in om een goed inkomen te realiseren voor boeren die bijdragen aan het verbeteren van bodem, water en landschap. De boeren ontvangen in eerste instantie vanuit het project een beloning voor hun inspanningen. „Voor de komende drie jaar is 4,5 miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie van LNV. Vanuit de beloningsregeling, die is gekoppeld aan de biodiversiteitsmonitor, kan een bedrijf maximaal 5.000 euro per jaar krijgen.

 

Daarnaast doen andere partijen een duit in het zakje. Dit aantal moet flink groeien. Het gaat dan om bedrijven, overheden en terrein beherende organisaties. Zij verlagen bijvoorbeeld hun pachtprijzen of betalen een hogere melkprijs. Dat maakt dit project uniek, en garandeert dat boeren de diverse maatregelen ook na afloop van het project doorzetten.” De ambitie is dat eind dit jaar tweehonderd melkveehouders meedoen aan Brabants Bodem. Goodijk: „De animo is groot. Vooral in Brabant vinden boeren het belangrijk om een boterham te kunnen verdienen, en tegelijkertijd te werken aan meer maatschappelijke waardering. Daar draagt dit project aan bij.” Melkveehouder Paul Hazenberg uit De Moer is deelnemer aan het project. Hij licht toe waarom: „Ik ben aangesloten bij de Duinboeren en meerdere melkveehouders binnen dit collectief hebben zich ingeschreven voor het project. Naar mijn mening is het van cruciaal belang dat we als agrarische sector een steentje bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. We moeten actief aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. Dit komt het sectorimago ten goede, en daarmee uiteindelijk ook de melkprijs. Als consumenten een goed gevoel hebben bij onze sector, zullen ze eerder bereid zijn om meer te betalen voor zuivel. Maar nog belangrijker is dat de agrarische sector op deze manier wellicht minder ter discussie wordt gesteld. Als ze positiever over ons praten, hebbenwe al veel gewonnen.” Hazenberg nam de afgelopen jaren al diverse maatregelen om de kwaliteit van bodem, water en landschap te verbeteren. Zo zaaide hij kruidenrijk grasland in, doet hij aan niet-kerende grondbewerking en plaatste hij een windhaag naast zijn stal. „De biodiversiteitsmonitor moet aantonen op welke vlakken verder nog winst te behalen is.” Dat de extra inspanningen van melkveehouders niet alleen worden gefinancierd vanuit het project, maar op termijn ook vanuit de markt, vindt Hazenberg op zich een goed idee. „Maar ik denk niet dat dergelijke constructies over tien jaar nog bestaan. Op langere termijn moeten deinspanningen die we als sector doen voor de biodiversiteit zich terugbetalen via de melkprijs.”

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon